Nota Prawna

Strona www.decorbox.pl należy do firmy Dankan .Znak towarowy Decorbox jest zgłoszonym prawnie chronionym znakiem towarowym firmy PPH Dankan z siedzibą w 32-800 Brzesku przy ul. Gen. W. Sikorskiego 105 .
Prosimy dokładnie zapoznać się z warunkami użytkowania, ponieważ użycie strony WWW będzie uważane za wyrażenie zgody na poniższe warunki. Zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków użytkowania w dowolnym czasie i opublikujemy tu wszelkie modyfikacje. Zalecamy regularne przeglądanie warunków użytkowania, ponieważ uznamy, że modyfikacje zostały zaakceptowane, jeżeli nadal będą Państwo korzystać ze strony WWW po ich ogłoszeniu Podejmujemy wszelkie starania i środki ostrożności, aby informacje publikowane na stronie WWW były wiarygodne, w chwili ich umieszczenia oraz regularnie aktualizowane, ale nie gwarantujemy ich ścisłości i możemy zmieniać te informacje w dowolnym czasie, bez uprzedzenia PUBLIKUJEMY STRONĘ WWW NA ZASADZIE „TAKA, JAKA JEST” BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, ANI RĘKOJMI, CO DO DZIAŁANIA STRONY, DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ORAZ PRODUKTÓW LUB USŁUG WYMIENIANYCH NA STRONIE WWW. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE STRATY LUB SZKODY, JAKIE MOGĄ WYNIKAĆ Z UŻYTKOWANIA STRONY WWW, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK NIEDOKŁADNOŚCI LUB BRAKÓW W INFORMACJACH, KTÓRE MOŻE ONA ZAWIERAĆ Wszelkie odniesienia do jakiegokolwiek produktu lub usługi, jakie są lub mogą być dostarczane przez “PPH Dankan” lub jakąkolwiek inną spółkę, nie stanowią przyrzeczenia, że taki produkt lub usługa, będą dostępne w każdej chwili. Zmiany mogą być wprowadzane do takich produktów lub usług w dowolnym czasie, bez uprzedzenia Informacje na tej stronie WWW nie stanowią oferty sprzedaży PPH Dankan Pewne stwierdzenia znajdujące się na niniejszej stronie WWW, które nie są faktami historycznymi, stanowią oświadczenia co do przyszłych oczekiwań. Oświadczenia te, wybiegające w przyszłość są oparte na obecnych przekonaniach, oczekiwaniach i założeniach PPH Dankan, i są obciążone znanymi i nieznanymi czynnikami ryzyka oraz niewiadomymi, jakie mogą spowodować, że faktyczne wyniki, osiągnięcia lub wydarzenia, będą się istotnie różniły od przewidywanych. PPH Dankan nie może zapewnić, że takie przekonania, oczekiwania i założenia zostaną zrealizowane PPH Dankan posiada prawa autorskie do treści publikowanych na stronie WWW, z wyjątkiem zastrzeżeń własności wniesionym przez stronę trzecią. Obrazy, znaki towarowe i marki są również chronione przez prawa własności intelektualnej i nie mogą być reprodukowane ani przywłaszczane w jakikolwiek sposób, bez pisemnej zgody ich właścicieli. O ile nie jest to wyraźnie zakazane w ogłoszeniu opublikowanym na jakiejkolwiek stronie, mogą Państwo wykonać wydruk części strony WWW, w uzasadnionym zakresie, do osobistego użytku, pod warunkiem, że każdy egzemplarz będzie zawierał wszelkie stosowne zawiadomienia i/lub oświadczenia o własności. Wszelkie dalsze formy użytku są zakazane Treści i informacje przekazane przez strony trzecie poza PPH Dankan są wyraźnie zidentyfikowane w miejscu ich pojawienia się. Publikujemy te treści z chwilą ich dostarczenia do nas i nie ponosimy odpowiedzialności za ich dokładność lub terminowość. Proszę podjąć stosowne kroki w celu weryfikacji tych informacji, przed podjęciem działań na ich podstawie Nie odpowiadamy za treść jakiejkolwiek innej strony WWW, z której uzyskano dostęp do tej strony WWW lub do której można się przenieść przez użycie linku z tej strony WWW, i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą zostać poniesione w wyniku korzystania z jakiejkolwiek innej strony WWW, z której można się przenieść poprzez użycie linku do tej strony WWW Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskie. Korzystając ze strony WWW, wyrażają Państwo zgodę na to, że sądy polskie będą miały wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów W zakresie, w jakim dowolna część niniejszych warunków zostanie uznana przez jakikolwiek właściwy sąd za nieważną, bezprawną lub niewykonalną, ta część zostanie w tym zakresie oddzielona od pozostałych warunków, które wszystkie pozostaną w pełnej mocy i skuteczności, zgodnie z obowiązującym prawem Dankan